Štatút pomoci

ŠTATÚT POMOCI

Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR

z verejnej zbierky Belasý motýľ 

Článok I.

Úvod

Výťažok z verejnej zbierky BELASÝ MOTÝĽ organizovanej OMD v SR je možné použiť na účel, ktorý je uvedený v registri zbierok na základe rozhodnutia MV SR o zápise zbierky do registra zbierok.

V súlade so zameraním organizácie je cieľom verejnej zbierky pomoc členom OMD v SR ktorí sú odkázaní na používanie kompenzačných alebo zdravotníckych pomôcok, prístrojov alebo na debarierizáciu bytu.

Sociálnu pomoc z verejnej zbierky je možné poskytovať iba členom OMD v SR, ktorí majú nejaký druh nervovosvalového ochorenia, prípadne, ktorí majú ochorenie, ktoré je dôsledkami veľmi podobné nervovosvalovým ochoreniam a spôsobuje imobilitu.

V čase poskytnutia sociálnej pomoci musí mať žiadateľ uhradený členský príspevok za príslušný kalendárny rok.

Článok II.

Účel sociálnej pomoci 

Sociálna pomoc z verejnej zbierky sa poskytuje vtedy, keď financie na žiadaný účel neposkytuje štát, prípadne poskytuje, ale iba časť. Členovia OMD v SR môžu žiadať o sociálnu pomoc na tieto účely:

a)      Úhrada kompenzačnej pomôcky, zdravotníckej pomôcky alebo jej doplatku

Slúži na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Medzi takéto pomôcky patrí predovšetkým:

-          mechanický vozík a príslušenstvo k nemu; maximálna suma úhrady 1.000 Eur;

-          elektrický vozík a príslušenstvo k nemu; maximálna suma úhrady 1.400 Eur;

- v prípade, ak žiadateľ potrebuje na elektrickom vozíku úpravy z dôvodu ťažkých dôsledkov postihnutia, ktoré navyšujú cenu vozíka (napr. polohovanie chrbta, sedu, nôh, špeciálne opierky chrbta a iné), maximálna suma doplatku môže byť 2.100€ ;

-          zdvíhacie zariadenie; maximálna suma úhrady 550 Eur;

-          polohovacia posteľ;

-          kompenzačné pomôcky pre imobilných členov OMD v SR, ktorí sú odkázaní na dýchacie prístroje, odsávačky hlienu, ambuvaky;

-          zdravotnícky materiál potrebný pri používaní dýchacích prístrojov, odsávačiek hlienu a pod. alebo materiál, ktorý používajú tracheotomizovaní pacienti;

-          iné pomôcky nehradené vôbec alebo v plnej výške zdravotnou poisťovňou alebo Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Za kompenzačné pomôcky sa považujú aj tie pomôcky, ktoré zlepšujú zdravotný stav a funkčnosť človeka s postihnutím, prednosť však majú kompenzačné pomôcky zlepšujúce mobilitu a zachraňujúce život.

Náklady na dopravu pomôcky si hradí žiadateľ sám. Kompenzačná pomôcka alebo jej časť, na ktorú sa príspevok poskytuje, sa nestáva majetkom organizácie.

Kompenzačná pomôcka, ktorú organizácia plne hradí na účely zapožičiavania členom sa stáva majetkom organizácie.

b)      Úprava bytu

Slúži ako pomoc pri dohradení nákladov súvisiacich s deberierizáciou bytu, ak člen OMD v SR nemá dostatok financií potrebných na doplatenie úhrady. Poskytuje sa maximálne do výšky 250 Eur. Ak je doplatok člena nižší, potom je to suma, ktorú tvorí doplatok.

Článok III.

Podávanie žiadosti a rozhodovanie o nej

Žiadosti o sociálnu pomoc sa prijímajú na predpísanom formulári. Vyplnený formulár spolu s vyžiadanými prílohami je potrebné poslasť poštou na adresu organizácie. Žiadateľ je povinný konzultovať svoju žiadosť so sociálnym poradcom OMD v SR ešte pred jej podaním. Neodkonzultované žiadosti nebudú posudzované alebo nebudú predložené VV OMD v SR na rozhodovanie.

Pri určovaní výšky podpory sa prihliada na aktivitu žiadateľa pri organizovaní kampane BELASÝ MOTÝĽ alebo akúkoľvek pomoc v prospech OMD v SR. Takýmto žiadateľom bude sociálna pomoc priznávaná v maximálne možnej výške. Za aktivitu v prospech organizácie sa považujú aj činnosti, ktoré robia rodinní príslušníci, známi alebo iné osoby, bližšie uvedené vo formulári.

Žiadateľom, ktorí nevykonávajú v prospech organizácie žiadnu aktivitu bude výška sociálnej pomoci krátená o 25%. Tento odsek sa nebude uplatňovať v prípade žiadateľov, ktorí:

a) v čase podania žiadosti nie sú členmi OMD v SR viac ako dva roky;

b) sú napojení na dýchací prístroj;

c) dovŕšili 65 rokov veku;

d) žiadajú doplatok na špecifické zdravotnícke pomôcky, ktoré riešia dýchanie (napr. dýchacie prístroje, odsávačky hlienov, prístroj na odhlieňovanie CoughAssist a pod.).

O výške podpory rozhodujú členovia Výkonného výboru OMD v SR na základe kritérii stanovených v článku I., II. a III. Štatútu pomoci, po vzájomnej konzultácii a zvážení všetkých okolností žiadosti.  

O žiadostiach rozhoduje Výkonný výbor na zasadnutí alebo hlasovaním Per rollam.  Žiadateľ je o výške schválenej pomoci informovaný písomne formou rozhodnutia.  

Článok IV.

Úhrada sociálnej pomoci a spôsob vyúčtovania 

Úhrada sociálnej pomoci sa robí na základe písomne spracovanej súhrnnej informácie o výsledku hlasovania členov Výkonného výboru, ktorá obsahuje predovšetkým

-          meno žiadateľa;

-          účel sociálnej pomoci;

-          výšku sociálnej pomoci, o ktorú sa žiadalo;

-          schválenú výšku sociálnej pomoci alebo informáciu o neschválení sociálnej pomoci;

-          informáciu, akým spôsobom sa prevod uskutoční;

-          stručné informácie o ostatných doplatkoch.

K úhrade sociálnej pomoci je potrebné doložiť predfaktúru (zálohovú faktúru), faktúru na meno žiadateľa alebo doklad z registračnej pokladne.

V prípade predfaktúry (zálohovej faktúry) sa úhrada robí len na účet, ktorý  je uvedený na predfaktúre (zálohovej faktúre).

V prípade, že sa úhrada robí na iný účet, ako je uvedený na faktúre, žiadateľ je povinný vydokladovať celú sumu pomôcky, na ktorú sa sociálna pomoc poskytuje, bez ohľadu na to, akou čiastkou OMD v SR prispela a úhrada sa uskutoční až po poskytnutí všetkých potrebných dokladov. Dokladom sú nasledujúce možnosti:

1)      faktúra + výpis z účtu

2)      faktúra + príjmový pokladničný doklad

3)      doklad z registračnej pokladne.

Výška úhrady nesmie presiahnuť sumu, ktorá je schválená Výkonným výborom, môže však byť nižšia na základe predložených dokladov.

Zmena Štatútu pomoci bola schválená na zasadnutí VV OMD v SR, 26. 11. 2010, zmenený Štatút nadobúda účinnosť od 1. 1. 2011.  

Zmena Štatútu pomoci bola schválená na zasadnutí VV OMD v SR, 14. 12. 2017, zmenený Štatút nadobúda účinnosť od 1. 1. 2018.

Copyright © 2016 www.belasymotyl.sk | Všetky práva vyhradené | Created by miroko.sk